ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހުރަވީ ސްކޫލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލެއްވުން

7 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރަމުންދާ ހުރަވީ ސްކޫލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President visits Huravee School
07 January 2019, Press Release