ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި

3 ޖަނަވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޖަޕާނުގެ އާ ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
3 ޖަނަވަރީ 2019, ޚަބަރު
The New Ambassador of Japan presents her credentials to the President
03 January 2019, Press Release