ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދައުލަތުގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޞްލާޙުގެ އިފްތިތާޙީ ދަރުބާރު

15 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު، އެ ހަފްތާއެއްގައި ސަރުކާރުންނާއި ދައުލަތުން ކުރެއްވި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ޝާއިޢު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
15 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
"All Government Expenditure to be Revealed on a Weekly Basis from Next Month Onwards," says President Nasheed
15 August 2011, Press Release