2018 ނޮވެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނެވުމާ ގުޅިގެން، ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށާއި، އެ ވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ނަންބަރުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

1     ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް         

13    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް      

28    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް      

469   ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ     

453   އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް  

464   ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ 

94    މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

10    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް         

171   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް    

212   ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް     

22    މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         

120   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް

428   ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ     

213   މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް  

451   ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

461   ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް 

476   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ސްޕެޝަލް ނީޑްސް އެޑިޔުކޭޝަން  

475   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން          

218   މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ     

25    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް        

83    އ.ދ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން

139   އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ 

27    ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

173   އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

175   ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް

184   މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

185   ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް   

186   ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  

189   ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

190   ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

192   ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  

191   ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަން

193   ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ   

194   ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ     

436   ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ    

467   ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ   

470   ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ     

88    މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް      

142   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް           

466   އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް   

160   ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު     

23    މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް        

182   މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ   

449   މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް  

452   ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ   

137   އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް    

459   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް          

199   ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

434   ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ     

138   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް        

471   މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ         

457   ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް   

133   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން     

477   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

431   މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

447   ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް

30    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ       

438   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް            

93    މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް    

151   މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ    

203   އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

446   މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

101   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް        

458   ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ    

463   ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް    

472   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން         

202   ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ   

448   ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް   

474   މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ      

165   ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

164   ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ  

141   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް        

465   މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް

473   މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް        

222   ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

177   ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް     

56    ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

178   ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން    

430   ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ    

433   ޤައުމީ އަރުޝީފު

32    އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް