ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "ދިވެހި ސިވިލްސަރވިސް ކޮންފަރެންސް 2024" ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

9 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ކަމަށް ކަމޭ ހިތުމާއެކު އަދާކުރަންޖެހޭ ބުރަ ޒިންމާއެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
9 ޖޫން 2024, ޚަބަރު
Serving the public requires patience, wisdom and respect - Vice President
09 June 2024, Press Release