ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 31/10/2023

31 އޮކްޓޫބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލޭ ހުކުރު މިސްކިތް ވަށައިގެން ބަފަރ ޒޯނެއްގޮތަށް ކަލްޗަރަލް ޒޯނެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
31 އޮކްޓޫބަރު 2023, ޚަބަރު
The President announces decision to establish a cultural zone around the Friday Mosque in Male’ as a buffer zone
31 October 2023, Press Release