ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން, އއ. ތޮއްޑުއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ތޮއްޑޫ އަންހެނުން ދެއްވި ސަގާފީ ފަރިއްކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

28 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ތޮއްޑޫ ރައްޔިތުންނާއެކު އަޟުޙާ ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President and First Lady join Thoddoo residents in celebrating Eid al-Adha
28 June 2023, Press Release