ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަ މަހު، 15ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި، ކޯވިޑް-19 އަށްފަހު ޢާންމު ދިރިއުޅުމަކަށް އެނބުރި ދިޔުމުގެ ދެވަނަ މަރުޙަލާ އަންނަމަހު ފަށާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނުކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވައިފި
23 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Holds Press Conference. Outlines Government Measures to Revive Economy
23 June 2020, Press Release
This Government Will Deliver on Police Reform - President
23 June 2020, Press Release
Government to Ratify Key Human Rights Treaties
24 June 2020, Press Release