ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފ. ފީއަލީއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

14 އޭޕްރިލް 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ނަތީޖާ ނެރުމުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާން، އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ބޭކާރުނުވެ، އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ފަހަތަށް ނުގޮސް، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި ކުލަ ޖައްސައިދޭން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 އޭޕްރިލް 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Island Council and WDC members of F. Feeali Island to discuss crucial development initiatives for the island
14 April 2024, Press Release