ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓްބިލު ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ދައްކާގޮތަށް ލުއިދެއްވާފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޢުލާނު ކުރައްވައިފި
26 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައި
27 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the Kulhudhuffushi City Council and WDC members: Council members address needs for the development of the island
27 February 2024, Press Release