ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެލް.ޖީ.އޭ.ގެ ކަންގަތި އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

20 ޑިސެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަސްމާލެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ދިވެހި ދަޢުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންނުޖެހޭ ގޮތަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
މާލެއާއި ވިލިމާލޭގައި ހުރި މާލޭހިޔާ އަދި ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް އަލުން ބިނާކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ފައްޓަވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ޑިސެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President announces decision to launch portal on the President's Office's official website to facilitate direct communication with citizens
21 December 2023, Press Release