ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

19 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރައްވައިފި
19 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
The President appoints members to top government positions
19 November 2023, Press Release