ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން އޭޖެންސީގެ ވައިސް ޗެއަރމަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

2 އޭޕްރިލް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice Chairman of CIDCA pays a courtesy call on the Vice President
02 April 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، ޗައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން އޭޖެންސީގެ ވައިސް ޗެއަރމަން އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2023, ޚަބަރު