ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "މާލެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލް" ހުޅުއްވައިދެއްވުން

24 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President inaugurates the largest table tennis facility in the Maldives
24 November 2022, Press Release
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ޓީޓީ ހޯލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
24 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު