ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބޫޓާންގެ އާ ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

9 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The New Ambassador of Bhutan presents credentials to the President
09 May 2022, Press Release
‎ބޫޓާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022, ޚަބަރު