ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސީޝެލްސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

29 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The former President of Seychelles pays a courtesy call on the President
29 March 2022, Press Release
ސީޝޭލްސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު