ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލެއްވުން

13 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
13 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President attends Maldives vs. India match in the SAFF Championship 2021
13 October 2021, Press Release