ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2021 ވަނަ އަހަރަށް ހުޅުވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން، އެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުން

4 ފެބުރުވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Strikes Hopeful Note in his Annual Address to Parliament
04 February 2021, Press Release