ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

10 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President Paid Courtesy Visit by High Commissioner of Sri Lanka to the Maldives
10 September 2020, Press Release
ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2020, ޚަބަރު