ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޭއޭއެފްސީ ކަޕްގައި އަބަހާނީ އާއި މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުން

12 ފެބުރުވަރީ 2020