ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

28 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތް ދެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަރުވައިފި
28 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 5 ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 21 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި‏
28 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުންދިއުމުގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތަށާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށްވެސް ފޯރާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
28 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު
Abusing Constitutional freedoms is affecting nationalism and destroying the social fabric - President
28 October 2019, Press Release
President confers National Award of Honour and National Award of Recognition
28 October 2019, Press Release