ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ހަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

26 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝޫރެންސްގެ ތެރެއިން ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
26 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
Health insurance coverage will extend to newborns with heart conditions - President
26 August 2019, Press Release