ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސީޝެލްސްގެ ނެޝަނަލް ހިސްޓްރީ މިއުޒިއަމްއާ، ސެކަންޑްރީ ސްކޫލަކަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތް

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

First Lady tours Seychellois National History Museum and visits Perserverance Secondary School
02 August 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ސީޝެލްސްގެ ނެޝަނަލް ހިސްޓްރީ މިއުޒިއަމާއި ޕަރސަވަރެންސް ސެކެންޑްރީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
2 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު