ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވޭ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

15 ޖޫން 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President and First Lady participate at the World Oceans Day Event
15 June 2019, Press Release