ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President Solih meets with the members of Thulhaadhoo Island Council
03 March 2019, Press Release