ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކ. ގާފަރު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

27 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ގާފަރު ކައުންސިލާއި އެ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
27 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Vice President meets the Gaafaru Council and senior officials of State institutions in the island
27 February 2019, Press Release