ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިޓީ އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން

10 ފެބުރުވަރީ 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި މަތިވަމުން ދާއިރު ތަރައްޤީގެ ދުވެލި ބަރުހެލިވެގެން އުޅެނީ، ލާމަރުކަޒީ ކުރަން ނުކެރިގެން- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
10 ފެބުރުވަރީ 2019, ޚަބަރު
Regardless of continuous economic progress, development of the nation has stagnated due to centralization
10 February 2019, Press Release