100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތައް - ދަތުރުފަތުރުޖުމްލަ 1 ދާއިރާއިން 15 ވަޢުދު


ނިމުނު ވަޢުދުގެ ޢަދަދު 11
ނިމުނު އިންސައްތަ 73%
50
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ކޮރަލް ބޮލެވާޑްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގެ ރަސްފަންނު ސަރަޙައްދު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައި.
ފެންނާނެ ބަދަލު • މާލޭގެ މައި މަގުތަކުގެ ތޮށްޖެހުން ކުޑަވުން.
• މާލެ ވަށައިގެން އޮންނަ ބޭރުމަގުން ދަތުރުކުރުމަށް ފަސޭހަވުން.
51
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ނުނަގާ ގޮތަށް "ޓެކްސީ ގަވާއިދު" އިޞްލާޙުކޮށް ގެޒެޓުކުރެވިފައި.
ފެންނާނެ ބަދަލު • ޓެކްސީއަށް އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ގޮތުން ލުއިފަސޭހަތަކެއް ހަމަޖެހުން.
• ޓެކްސީ ލިބުމުގައި އާންމުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިވުން.
52
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 25 އިންސައްތައާއި 30 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް އަގު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅި، ކުޑަ އަގުގައި ޓިކެޓު ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި.
ފެންނާނެ ބަދަލު • އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުތައް ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާ ފަށުގައި ހުރުން.
• ހެޔޮ އަގުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިވުން.
53
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބަހައްޓާނެ ތަންތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ތަންތަނުގައި ބަސް ސްޓޮޕްތައް ބެހެއްޓިފައި.
ފެންނާނެ ބަދަލު • މާލޭގެ 3 ސަރަޙައްދެއްގައި ބަސް ސްޓޮޕްގެ ހިދުމަތް ލިބުން.
• ބަހަށް މަޑުކުރާ ވަގުތު ހިޔަލުގައި މަޑުކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހުން.
• ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ބަސް ސްޓޮޕްތަކަށް ބަސްތައް މަޑުކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ލުއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިއުން.
54
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • މި ކަމަށް ދުރު ރާސްތާގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
55
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • މި ކަމަށް ދުރު ރާސްތާގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން.
56
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޕާކުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޓްރެފިކް ޕޮލިސްއާ ގުޅިގެން ކުރަން ފެށިފައި.
• 15 މާރިޗު 2019 ގެ ނިޔަލަށް 4 ފުރޮޅުލީ 37 އުޅަނދު، 2 ފުރޮޅުލީ 139 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފައިވޭ.
ފެންނާނެ ބަދަލު • ބޭނުން ނުކޮށް ހުންނަ ވެހިކަލްތަކުގެ ސަބަބުން ޕާކިންގއަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ކުޑަކުރެވުން.
• މަގުމަތީގައި ހިނގާބިގާވެ އުޅޭ މީހުންނަށް ފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރެވުން.
57
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ހިލޭ މޮޓޯސައިކަލު ޕާކު ކުރެވޭ ގޮތަށް 700 ޖާގައިގެ ޕާކިންގ ސްޕޭސްއެއް ހެދިފައި.
ފެންނާނެ ބަދަލު • އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޕާކުކުރުމަށް އިތުރު ހޭދައެއް ކުރަން ނުޖެހުން.
58
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަދި ހުޅުލެ ފެރީ އޮޕަރޭޓާރސް އެސޯސިއޭޝަންއާ މަޝްވަރާކުރެވިފައި.
• ހުޅުލެ ފެރީތަކުން 14 މާރިޗު 2019 އިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރާނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައި.
ފެންނާނެ ބަދަލު • ފެރީއަށް އަރާފޭބުމުގައްޔާއި ތަކެތި އަރުވައި ބޭލުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ކުޑަވުން.
• ފެރީއަށް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭނެ އެކަށީގެންވާ ގިމަތައެއް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.
59
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • މާލޭގެ 4 ސަރަހައްދަކުން ޕާކިންގ ޒޯން ކަނޑައެޅި، މާފަންނު ސަހަރާ އާއި ކުރީގެ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ސަރަހައްދުގައި ޕާކްކުރުމަށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި.
• ވެލާނާގެ ކައިރީގައި 200 ސައިކަލު ޕާކުކުރެވޭނެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، އިތުރު 80 ސައިކަލު ޕާކުކުރެވޭނެ ޖާގަ ހުރަވީ ބިލްޑިންގ ފުރަގަހުން ހަމަޖައްސާފައި.
• 250 ޓެކްސީ ހުޅުމާލޭގައި ޕާކްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
ފެންނާނެ ބަދަލު • ލުއި ފަސޭހަކަމާއެކު ޕާކުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިއުން.
• މަގުގައި ދުއްވާ އަދި ހިނގާފައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އުޅެވޭނެ ވެއްޓެއް ޤާއިމްވުން.
• މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ތޮއްޖެގުން ކުޑަވުން.
60
ސްޓޭޓަސް ނިމިފައި
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށް، ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލުތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
ފެންނާނެ ބަދަލު • މަގުމަތީގައި ހިނގާ މީހުންނާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން.
• ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާވެ، ކުށްކުރުން މަދު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާވެގެންދިއުން.
61
ސްޓޭޓަސް ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ.
• އެޕްލިކޭޝަންއަށް ބޭނުންވާނެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލް އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްދަނީ.
62
ސްޓޭޓަސް ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް، އަޖުމަބެލުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައި.
• އަޖުމަބެލުމުގެ ހަރަކާތްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމަށް ބަލައި ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން މާސްޓަރ ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައި.
63
ސްޓޭޓަސް ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޓީސީސީއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި.
• އިލެކްޓްރިކް ބަސް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބަހުގެ ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމާއި، އެހެނިހެން ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ.
64
ސްޓޭޓަސް ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް ހިންގާ ވުޒާރާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް • މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ.