ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. މި ބޯޑުގެ ޗެއަރމަނަކަށް ހަމަޖެއްސެވީ، މާފަންނު ބްލޫސްޓޯން އަލްއުސްތާޛު މުޙަންމަދު ޝަހުދީ އަންވަރެވެ. ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ބޭފުޅުންނަކީ، ގަލޮޅު ރަންގިރީގޭ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ވާފިރާއި، މައްޗަންގޮޅީ މަޒާގޭ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރިޔާޒާއި، މައްޗަންގޮޅީ ރާހާ އަލްފާޟިލް ޢަދްލީ ރަޝީދާއި، ގަލޮޅު ދޫރެސްވިލާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒާހިރެވެ.