ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، މަންފާސެންޓަރ އޮން އޭޖިންގގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި ހަފްލާގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މާފަންނު މަދަރުސާގެ ރިހިޔޫބީލް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި
ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 އޮކްޓޫބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޓައިނީ ހަރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ޤައުމީ މަންހަޖު އިޞްލާޙު ކުރެއްވުމުގެ މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
އޮކްޓޯބަރ 24 ވަނަދުވަހު މުޅިދުނިޔޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ތިމާވެށްޓާގުޅޭ އެކިއެކި ޙަރަކާތްތަކާގުޅިގެން އެދުވަހު ރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ނައިބުރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
24 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ދެއްވި ބަޔާން
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޖަސްޓިސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ސެޕްޓެންބަރު 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގައި ކުރިޔަށްދެވޭނެގޮތުގެ ޢަމަލީ މަޝްރޫޢެއް އެކުލަވާލެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ކޮންފަރެންސް ނިމުމާގުޅިގެން ބޭއްވެވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތަޢާރުފުގައި ނައިބު ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
17 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ސިސިލްފަރު ޙައްޖު ޢުމްރާ ގްރޫޕުން މިއަހަރު ޢުމްރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން
ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ އިޙްތިފާލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަޒީފާއަށް އެދޭމީހުންގެ ދަފްތަރު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 އޮގަސްޓް 2009 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން