ރޭޑިއޯ މޯލްޑިވްސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފެށްޓެވި "އަލީގެ މައްޗަށް އައްޔެއް" މި ޕްރޮގްރާމް ފެށްޓެވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖަނަވަރީ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރޭޑިޔޯއާއި ޓީ.ވީ. މެދުވެރިކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް
1 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ދެއްވި ތަޤްރީރު
11 ނޮވެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް