އަސާސީ ތަޢުލީމުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޖޫން 1981 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްލާމީ 3 ވަނަ ސަމިޓް ކޮންފަރެންސުން އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
3 މޭ 1981 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ނުކުޅެދިގެންވާ މީހުންނާބެހޭ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ޖަނަވަރީ 1981 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ވ. ފެލިދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޑިސެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ވ. ތިނަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޑިސެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ވ. ކެޔޮދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޑިސެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުއަސާސީ އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުކުރެވުނު، ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނުރަސްމީގޮތުން ބައްދަލުކުރައްވައި، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތަށް 12 އަހަރު ފުރޭ 13 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ 15 ވަނަ ޤަރުނު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރޭޑިޔޯއާއި ޓީ.ވީ.ގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހި އުންމަތާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ 15 ވަނަ ޤަރްނު ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްވި ތަޤްރީރު
8 ނޮވެންބަރު 1980 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް