ތ. ބުރުނީ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 އޮގަސްޓް 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ޓައިނީ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 10 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 އޮގަސްޓް 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
"އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފަރެންސް 2019" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 އޮގަސްޓް 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އުރީދޫގެ އީ-ކޮމާރސް ޕްލެޓްފޯމް "މޫލީ" އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮގަސްޓް 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
"ޖަޒީރާ ރާއްޖެ – މަގޭ ރާއްޖެ" ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
29 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ރާއްޖޭގެ ކިޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުމާއި، ގޭމްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފްލޭގް ބެއަރަރ އިޢުލާނު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫގައި ބޭއްވެވި "ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި" ސިލްސިލާގެ ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން ފަށްޓަވައިދެއްވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
11 ޖުލައި 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް