ލީބިޔަން އެރެބް ޖަމާހިރިއްޔާގެ ފަރާތުން އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 ނޮވެންބަރު 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޅ. މަޑިވަރުގައި ލަކުޑި އިންދަވަން ފެށްޓެވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 ނޮވެންބަރު 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1399 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާ
31 އޮކްޓޫބަރު 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1399 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދުވިލޭރޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރޭޑިއޯއާއި ޓީ.ވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް
24 އޮގަސްޓް 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 14 އަހަރުފުރޭ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ލ. ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖޫން 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މައްޗަންގޮޅީ މަދަރުސާގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖޫން 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގެ ކުރިއަށް ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގައި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންކޮޅަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް