ރާއްޖޭގެ 24 ވަނަ އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ މައުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ފެބުރުވަރީ 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1984 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1983 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޑިސެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ކީރިތިރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދު ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙިލްމީދީދީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ތައުބީނުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ޑިސެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރެވުނު ތިންވަނަ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ޑިސެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނާއި އަދި މާލޭގައި ތިބި ރާއްޖެތެރޭގެ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ނޮވެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރިޔާސީ ދެވަނަ ދައުރަށް ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްވި ތަޤްރީރު
11 ނޮވެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އައު ނޫޓު ނެރުމުގެ ޖަލްސާގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮކްޓޫބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މަސްވެރިކަމާބެހޭ ސެމިނާރގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 އޮކްޓޫބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މަސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމާއި ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ސެމިނާރ ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 އޮކްޓޫބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް