ރާއްޖޭގެ 20 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޕީ.އެލް.އޯ.ގެ ރައީސް އައްސައްޔިދު ޔާސިރު ޢަރަފާތު، މާލެ ވަޑައިގަތުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ދިވެހިބަހުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
23 ޖުލައި 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހެންވޭރު ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖުލައި 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ގަލޮޅު އަވަށު މަދަރުސާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އުނގޫފާރުގައި ބިނާކުރެވުނު މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޭޕްރިލް 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މުދައްރިސުންގެ ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
1 މާރިޗު 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާފަންނު މަދަރުސާ ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 ފެބުރުވަރީ 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ 24 ވަނަ އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ މައުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 ފެބުރުވަރީ 1984 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1984 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވަމުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1983 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޑިސެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ކީރިތިރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދު ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1983 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް