ކޮމަންވެލްތް މާލީ ވަޒީރުންގެ ޖަލްސާ ތައްޔާރުކުރުމާބެހޭ ކަންކަން ހިންގެވުމުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި، އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮކްޓޫބަރު 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދެވަނަ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެއިންދާ ޓީމުތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 އޮގަސްޓް 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1405 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ ދިވެހިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 ޖުލައި 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 20 އަހަރު ފުރޭ 21 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އެފް.އެމް. ބޭންޑް ހުޅުއްވައިދެއްވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
21 މޭ 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1985 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު އަދަބީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 މާރިޗު 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ 25 ވަނަ އަތުމަސައްކަތާއި އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
15 މާރިޗު 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ފޯއްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
12 މާރިޗު 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޖަމާލުއްދީން ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ފެބުރުވަރީ 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޒުވާނުންގެ 4 ވަނަ ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 ޖަނަވަރީ 1985 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް