1399 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރުޢީދުވިލޭރޭ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރޭޑިއޯއާއި ޓީ.ވީ އިން ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް
24 އޮގަސްޓް 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 14 އަހަރުފުރޭ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ލ. ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
22 ޖޫން 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މައްޗަންގޮޅީ މަދަރުސާގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 ޖޫން 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގެ ކުރިއަށް ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގައި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންކޮޅަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިއްވެވި "ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެޑްރެސް"
17 ފެބުރުވަރީ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރޭޑިއޯ މޯލްޑިވްސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފެށްޓެވި "އަލީގެ މައްޗަށް އައްޔެއް" މި ޕްރޮގްރާމް ފެށްޓެވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖަނަވަރީ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް