މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގެ ކުރިއަށް ތިއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދުނިޔޭގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
މާލޭގެ ހަތަރު އަވަށުގައި އެކިއެކި ކަންކަމުގައި އަމިއްލަގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ފިރިހެން ބޭފުޅުންކޮޅަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 މޭ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1979 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިއްވެވި [ޕްރެޒިޑެންޝަލް އެޑްރެސް]
17 ފެބުރުވަރީ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރޭޑިއޯ މޯލްޑިވްސް އިން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަން ފެށްޓެވި [އަލީގެ މައްޗަށް އައްޔެއް] މި ޕްރޮގްރާމް ފެށްޓެވުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
5 ޖަނަވަރީ 1979 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 1978 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
16 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ހިޖްރީ އާ އަހަރުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭޑިޔޯއާއި ޓީ.ވީ މެދުވެރިކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ފޮނުއްވި ތަހުނިޔާގެ މެސެޖް
1 ޑިސެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ މަޤާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، ޤައުމާ މުޚާޠަބުކުރައްވައި ދެއްވި ތަޤްރީރު
11 ނޮވެންބަރު 1978 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް