މަހާތުމާގާނދީގެ ސަތުޔަގުރަހާގެ ޙަރަކާތަށް، 100 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި، އިންޑިޔާގެ ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ބޭއްވެވި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސް ނިމުމުގެ ޖަލްސާގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ ޒަޢީމުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
30 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ބޭފުޅުންނާއި އަދި ދިއްލީގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
28 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅަށްފަހު، މާލެ ވަޑައިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑަށާއި ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
21 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ދިވެހި ޢާއިލާތަކާއި، ސިންގަޕޫރުގައި ކިޔަވަން ތިބި ދިވެހި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
19 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް، ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި، ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
18 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް ނައިޓް 2006"ގެ ޙަފްލާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
8 ޖަނަވަރީ 2007 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
"ފަނޑިޔާރުންގެ ޤައުމީ މަހާސިންތާ 2006" ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
14 އޮގަސްޓް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އެއް ވަގުތަކު އެންމެ ގިނަ މީހުން ފީނުމުގެ ރެކޯޑު ރާއްޖެއިން ހެދުމާ ގުޅިގެން، އެ ރެކޯޑު ގިނިސްއިން ފާސްކޮށް، ރާއްޖެއަށް ދިން ރީތިނަމުގެ ސެޓްފިކެޓް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ވެދުމަށް އެރުއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
10 އޮގަސްޓް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޤަޠަރަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޓީ.ވީ މޯލްޑިވްސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުން
4 އޮގަސްޓް 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 41 އަހަރު ފުރުނު މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
26 ޖުލައި 2006 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް