1429 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 ސެޕްޓެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1429 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިޙްޔާކޮށް ދިރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
4 ސެޕްޓެންބަރު 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
1429 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
30 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޤައުމީ ނިޒާމާއި، ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިފްތިތާޙު ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
27 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސްގެ ފްލައިޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ "އައިލެންޑް" މިނަން "މޯލްޑިވިއަން"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން "މޯލްޑިވިއަން" އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުމުގެ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
25 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހާ އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ތިން ވަޒީރުން ތަޢާރުފުކޮށް އެރުވުމުގެ ގޮތުން ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
18 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާ ޤާނޫނުއަސާސީ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުގެ ދަރުބާރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
7 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށްޓަކައި ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަދި ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާއި އެސުވާލުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
6 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ފުލުހުންގެ ބިލާއި އާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ބިލް ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަދި ނޫސްވެރިން ދެންނެވި ސުވާލުތަކާއި އެސުވާލުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބު
5 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
15 ވަނަ ސާކް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިކުރެއްވި ރާއްޖޭގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުގެ ރިޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު އަދި ރިޕޯޓަރުން ދެންނެވި ސުވާލުތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި ޖަވާބުތައް
3 އޮގަސްޓް 2008 - އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް