ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި
12 ފެބުރުވަރީ 2009
މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް އެކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ފުއްދައިދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ރާއްޖޭގައި ހިންގިދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލޭގައި ތަކެތި ގުދަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި، ވިއްކޭނެ ގޮތަކާއި، އަދި މާލޭގެ ބަނދަރު ފަސޭހަކަމާއެކީގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަވަމުން އެބަގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ޖަޕާން ސަފީރު މިއަދު ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގުޅިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009
ބަރުމާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރ އަންގ ސަން ސޫ ކީ ދޫކޮށްލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
11 ފެބުރުވަރީ 2009