ފަލަސްޠީނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ވަޤުފް އެންޑް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް ޖަމާލް ބަވަތުނާ، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް މިއަދު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހޯމްއެފެއާޒްގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
24 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންފި
23 ފެބުރުވަރީ 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު، އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޖެނީވާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރޭ މެންދަމު ފުރާވަޑައިގެންފި
23 ފެބުރުވަރީ 2009
ސްކައުޓް ޙަރަކާތަކީ، އަޅުގަނޑުމެންގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކައި އަދި ރަނގަޅު ހަރުދަނާ މީހަކަށްވުމަށްޓަކައި ހިންގަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު ޙަރަކާތެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2009
މިދިޔަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ސަރުކާރު ހޯދި އެންމެބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިނުވެ އަދި ހަރުކަށި އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިންގައި މިއަދާ ހަމައަށް ސަރުކާރު ގެންނެވުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޝުކުރުއަދާކުރައްވައި ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިޓަލީވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ވަޑައިގެންފި
22 ފެބުރުވަރީ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤަޠަރުގެ ވަލީޢަހުދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2009
ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ދެއްވުމަށް އިޓަލީވިލާތުގެ މިލާނޯ ބިކޯކާ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2009