އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި ޖެނީވާއަށް މިކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން ވަރަށް އެދެވޭ އެހީތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
5 މާރިޗު 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއާއެކު، މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަޙައްދެއްގައި ޕްރޮވިންސް އޮފީސްތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވައިފި
4 މާރިޗު 2009
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެ އަޚްލާޤާއި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނާރެއް ފެށިއްޖެ
4 މާރިޗު 2009
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައްދަވާފައިވާ ގަވާއިދުތައް އަލުން މުޠާލިޢާ ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި. ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުމާ ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތައް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ އުޞޫލެއް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2009
ސްރީލަންކާގެ ކުރިކެޓް ޓީމަށް ދެވުނު ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި، ރައީސް ނަޝީދު ސްރީލަންކާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި
3 މާރިޗު 2009
ނައިބު ރައީސް އ.ދ.ގެ ހައިކޮމިޝަނަރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިޓްސްއާ
މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2009
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާއި، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2009
އާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ޤާއިމްކުރުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މާރިޗު 2009
ރެޑްކްރޮސް ޖަމާޢަތުގެ އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ، އެބޭފުޅުން ކޮށްދެއްވާ ކަންކަން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހުން ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މާރިޗު 2009
ދުވާފަރުގައި ރަސްމީގޮތުން މީހުން އުޅުން އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދުވާފަރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
2 މާރިޗު 2009