ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި،ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، އެތާނގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 މާރިޗު 2009
މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގައި ހިނގާ މިކަމުގެ ވިސްނުމާގުޅޭ ބަޙުޘްތައް، ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 މާރިޗު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޕާކިސްތާނުގެ ރައީސަށާއި، އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައީސަށް ހަމްދަރުދީގެ މެސެޖު ފޮނުއްވައިފި
28 މާރިޗު 2009
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރާ ދެމެދު ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި އެއްބާރުލުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
26 މާރިޗު 2009
ޔުނިސެފުން ދެކުނު އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ، ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 މާރިޗު 2009
ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުދަލަކަށް އެއްވެސްކަހަލަ ޚިޔާނާތެއްވެފައި އޮތްތޯ ބައްލަވައި، އެކަމެއް ތަޙުޤީޤު ކުރައްވައި، ޚިޔާނާތެއްވެފައި އޮތްނަމަ، އެމުދަލެއް ދައުލަތަށް ހޯއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި. ”އާރތް އަވަރ“ އާ ގުޅިގެން، މި މާޗް މަހުގެ 28ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 4ން މެންދަމު 12 އަށް ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅޭގޮތަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފި
25 މާރިޗު 2009
ތިން ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2009
”ވަރކްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް“ މިނަމުގައި ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން
މިއަދު އުފައްދަވައިފި
25 މާރިޗު 2009
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެއްވުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ރޮނގުން އަދިވެސް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރަންހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ގެދޮރު ހޯދޭނެ އިންތިޒާމަކާއި ތަރުތީބެއް، އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
24 މާރިޗު 2009