ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި
6 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދުގެ ދެކަނބަލުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިރޭ މެންދަމު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ
5 އޭޕްރިލް 2009
ޖަލުތަކުގައި އަނިޔާކުރުމުގެ ޝަކުވާއާއި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފް ޢަމަލުތަކެއް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ތެރޭގައި ހިނގާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިވަޑައިގަތުމާގުޅިގެން، މި މައްސަލަ ބައްލަވައި ތަޙްޤީޤު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
5 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި
4 އޭޕްރިލް 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މެލޭޝިޔާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 އޭޕްރިލް 2009
ސަރުކާރުގެ މަޢްލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގަވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2009
ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގެ ނަން ”ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ“
މިނަމަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2009
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރައްވައިފި. ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމާއި، އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ މަޢުދަނާއި ވިހަ ގޭސް ޖައްވަށް ދޫކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، މިރޮނގުން ދުނިޔެއަށް މިސާލު ދައްކާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ހައްދަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޭޕްރިލް 2009
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދު ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ގަވަރނަންސް ސްޓްރަކްޗަރެއް އެކުލަވާލައްވައި، ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ކައުންސިލެއް އުފެއްދެވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
31 މާރިޗު 2009
ފުލުހުންނަށް ޙަމަލާދީ ގެއްލުންދީ ހަދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވުމަށް މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
31 މާރިޗު 2009