މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ޕްރިންސިޕަލް ކަލެކްޓަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
4 މޭ 2009
ރަށްރަށް ފަޅުކުރެއްވުމުގެ ފިކުރެއް ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
3 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އާ ވެބްސައިޓް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
3 މޭ 2009
ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި
3 މޭ 2009
އަބުރާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް އެއީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުބައްލަވައި، މަދަނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2009
އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ޚިދްމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 މޭ 2009
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ، މާމެންދޫ އަދި ގެމަނަފުށީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
2 މޭ 2009
ރާއްޖޭގައި ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި ކުރަނީ ބޮޑު 6 މީހަކުކަން ފާހަގަކުރެއްވިފައިވާ ކަމުގައި ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މޭ 2009
އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް އަހަރަކު މަދުވެގެން ތިންފަހަރު ވަޑައިގެންނެވޭތޯ ބެއްލެވުން ކަމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މޭ 2009