ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ތަޢްލީމީ މަރްކަޒުގެ ރިހި ޔޫބީލް ޙަރަކާތްތައް،ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު މިރޭ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައި، ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 މޭ 2009
މާލެ ވިލިނގިލީގެ ލުއި ޞިނާޢީ ޕާކުގެ މަޝްރޫޢު، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު އިޢްލާންކޮށްދެއްވައި، އެ ޕާކުން ބިން ދޫކުރެއްވުމުގެ މަޝްރޫޢު
އެމަނިކުފާނު ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
4 މޭ 2009
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
4 މޭ 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، ޕްރިންސިޕަލް ކަލެކްޓަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
4 މޭ 2009
ރަށްރަށް ފަޅުކުރެއްވުމުގެ ފިކުރެއް ސަރުކާރުން ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް
ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
3 މޭ 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އާ ވެބްސައިޓް، ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު
މިއަދު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
3 މޭ 2009
ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލައްވައިފި
3 މޭ 2009
އަބުރާ ބެހުމުގެ މައްސަލަތައް އެއީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނުބައްލަވައި، މަދަނީ މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގެންފި
3 މޭ 2009
އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީޒް ކުންފުނީގެ ޚިދްމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
2 މޭ 2009