ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސުން ފޮނުއްވި ޕްރޮގްރާމަކާ ގުޅިގެން، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޢަލީ ސަވާދު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއަށް މިއަދު ޙާޒިރު ކުރައްވާފައިވާތީ، އެކަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
23 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދަށް ”އަނާ ލިންދު ޕްރައިޒް 2009“ ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން އެމަނިކުފާނަށް ތަހުނިޔާ ދަންނަވައިފި
22 ޖޫން 2009
ނައިބު ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު، އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީ ނިޒާމެއް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގައި، ރާއްޖެ ހޯދާފައިވާ ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީއަށް އ.ދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފި
20 ޖޫން 2009
ޤާނޫނުތައް މާނަކުރެވޭނޭ ޤާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
20 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
19 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ސްވިޑްންއަށާއި ސްރީލަންކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި. ”އަނާލިންދު ޕްރައިޒް 2009“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން، ވަޒީރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި، ވަރަށްގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖޫން 2009
އ.ދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި އޮތް ހަކަތައާބެހޭ ޖަލްސާއެއްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
19 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވެދެއްވެން އޮތް ހުރިހާ އެހީއެއް ވެދެއްވުމަށް ތައްޔާރު ހުންނެވި ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން ވިދާޅުވެއްޖެ
18 ޖޫން 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްވިޑްންއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ސްރީލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފި
18 ޖޫން 2009
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށްޓަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް، އެމެރިކާގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިސްބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
17 ޖޫން 2009