ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެންފި
5 ޖުލައި 2009
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައިފި
5 ޖުލައި 2009
ތިމާވެށީގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފަރޑް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖުލައި 2009
މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުގެ ގޮންޖެހުމަށް މުޅިދުނިޔެ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
5 ޖުލައި 2009
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް މީގެފަހުން ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެއްވެސް އިނާމެއް ނުދެއްވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
4 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ފަށްޓަވައިފި. ރާއްޖެ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙުގައި އަދާކުރަން ޖެހިފައިވާ ދައުރު، ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު ބޮޑުކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 ޖުލައި 2009
ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށް، އެކުދިންނާމެދު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މައްސަލަތަކުގަޔާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މައްސަލަތަކާއި، ފައިސާއަށް ޚިޔާނާތްތެރިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް، އަވަސް މައްސަލަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވައި ނިންމެވުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދުކުރާ ހެޔޮވެރިކަމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ. ސަރުކާރުގެ އިޢްލާނުތައް، 2009 ސެޕްޓެމްބަރ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި
3 ޖުލައި 2009
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މެންބަރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
2 ޖުލައި 2009
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ އުޞޫލެއް އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައި، އެ އުޞޫލު ސަރުކާރުން މިއަދު އިޢްލާނު ކުރައްވައިފި
1 ޖުލައި 2009
އަލުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މިއަދު ބާއްވަވައިފި
1 ޖުލައި 2009