ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އ.ދ.ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
16 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙަންމަދު ނަޝީދު، ހިރިޔާ ސްކޫލް ރަސްމީގޮތުން މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ނައިބު ރައީސް، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ
ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ތަޢްލީމީ ފަންޑް ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ހިންގެވުމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޑިމޮކްރަސީގެ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވެގެން ޤައުމުގެ ހެވާއި ލާބަ ކުރިއަށް ނެރުއްވައިގެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
15 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ޤައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ
ސަފީރާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކަމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ހެންވޭރު ނޫމުތީ މުޙަންމަދު އިބްރާހީމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފި
14 ސެޕްޓެންބަރު 2009
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތާއި، އެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް، ވާރލްޑް ބޭންކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙިއްޞާ ކުރައްވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2009