ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގެވުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މަޢްލޫމާތު އަރުވައިފި
15 ޖުލައި 2009
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ޢަބްދުﷲ މުޙަންމަދުގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤު ކޮށްދެއްވުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގައި ދެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
15 ޖުލައި 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަހަންމިއްޔަތުކަން ސަރުކާރަށް ބޮޑުވެފައިވަނީ އެއީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކަމަށްވާތީކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފި
14 ޖުލައި 2009
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލީސް ސަރވިސްއިން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޙުޤީޤަށް، ޖިނާއީ ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ، ހުރަސްއަޅުއްވަމުން ގެންދަވާތީ، އެމައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރެއްވުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމަކުން މިއަދު ނިންމަވައިފި
14 ޖުލައި 2009
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އިބްރާހީމާއި، އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާހުގެ ނަންފުޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅުއްވައިފި. އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ސިރާޖުގެ ނަންފުޅުވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވައިފި
12 ޖުލައި 2009
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލުން ދެ ނަންފުޅެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
12 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ލީގަލް އެފެއާޒް އޮފީހެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު އުފައްދަވައި، ލީގަލް އެފެއާޒް ސެކްރެޓަރީ ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ބަދަލުކުރައްވައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ ކަމުގެ މަގާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު އިސްކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2009
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ޔޫ.އެން.އައި.އެސް.ޑީ.އާރު. ގެ ރީޖަނަލް ޗެމްޕިއަން އަދި ފިލިޕިންސްގެ ސެނެޓަރ އޮނަރަބްލް ލޮރެން ލެގާރޑާ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
12 ޖުލައި 2009
ތަޢްލީމާއި ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތެއް ލިބިފައިވާ އާބާދީއަކަށް މެނުވީ، އަދުގެ ދުނިޔޭން ތަނަވަސްވާ ފުރްޞަތުގެ ބޭނުން ހިފާ ކުރިއަރައިދިޔުން ދަތިވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ޖުލައި 2009